Modelul este pus la dispozitie cu sprijinul membrilor – contacafe_club motivele cererii: in fapt, la Data de AM exemple cu Societatea Rosal Grup sa contractul Nr…………………….. avand ca obiect…………………………………… Contrat de potrivit acestui, debitoarea trebuia sa plateasca………………………….. Astfel, potrivit contractului au fost EMISE facturile Nr………………………. Insa nu au fost platite nici pana in prezent. (Mai detaliati situatia de fapt). Vazand ca debitoarea nu efectueaza nicio Plata, la Data de…………………. am incercat rezolvarea acestei situatii PE cale amiabila. Dans acest sens am trimis o somatie de Plata prin BEJ……………………… INSA debitoarea un refuzat sa efectueze Plata sumei reprezentand débit conforme contrat Nr…… Dans consecinta, potrivit dispozitiilor art.

1017 COD de proc. civ. sollicitam Plata dobanzii LEGALE, avand dans la ca de la vente dans le contrat nu a fost Stabilit un nivel al dobanzii pentru Plata cu INTARZIERE, dobanda fiind calculata astfel: 1. factura Nr. …………………. avand de Plata Suma de………………. Lei,-Luna……. – (… Suma de Plata..) *…….%/12 (dobanda legala penalizatoare) =………. Lei. Suma de………………… reprezentand Daune-interese se compune DIN………., acestea fiind cheltuielile efectuate pana in prezent pentru recuperarea sumelor ca urmare a neexecutarii la timp a obliatiei de Plata.

En drept, art. 1013-1021 COD proc. civ. Sonde: inscrisuri, pe care le anexam prezentei cereri: 1….. 2……. créancier DOMNULUI PRESEDINTE AL JUDECATORIEI…………………… Intrebare: care este Conditia taxei pentru deschiderea unui birou impusa executorilor judecatoresti dupa promovarea examenului de Primire in profesie? Prin această somație de plată, creditorul îi Pune în respectivă debitorului să achite Suma de Bani, în Termen de 15 zile de la Data primirii acesteia. Ca temei de drept matériel se vor invoca dispoziţiile LEGALE ce taiate temeiul juridique al obligaţiilor de plată.

Prezenta notificare taiate somatie de Plata, debitorul fiind de drept in INTARZIERE, conforme art. 1079 alin. (2) morue civile, coroborat cu Celelalte dispozitii LEGALE à vigoare. Creditorul atentioneaza debitorul ca in cazul neachitarii Integrale si immediate a debitelor restante notificate este indreptatit sa dispuna récupérarea debitelor restante, precum si a daunelor-interese corespunzatoare, folosind in acest SCOP toate mijloacele LEGALE de Care dispune, inclusiv sollicitarea concursului instantelor COMPETENTE si a executorilor judecatoresti, toate cheltuielile ocazionate de aceste demersuri urmand a fi suportate Integral de Debitor.